مدیر سیگ برنامه درسی تربیت معلم – توسعه گفتمان تربیت معلم هدف اصلی ماست

مدیر سیگ برنامه درسی تربیت معلم مطرح کرد؛ توسعه گفتمان تربیت معلم هدف اصلی ماست/برگزاری گفت‌وگوهای بین‌المللی و داخلی در جهت آشنایی با سیستم‌های مترقی تربیت معلم دنیا مدیر سیگ برنامه درسی تربیت معلم گفت: ما با برگزاری گفت وگوهای بین‌المللی و داخلی پیرامون تربیت معلم و توسعه حرفه ای معلمان تلاش کردیم به رونق […]

ادامه

نخستین نشست گروه مطالعاتی برنامه درسی تربیت معلم در سال ۹۸

نخستین نشست گروه مطالعاتی برنامه درسی تربیت معلم در سال ۹۸ با عنوان ” ساز و کارهای شناختی معلمان و مساله آماده سازی آنها” ۲۸ خردادماه در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. این نشست با موضوع ساز و کار های شناختی معلمان و مساله آماده سازی آن ها انجام خواهد شد. با […]

ادامه