نخستین نشست گروه مطالعاتی برنامه درسی تربیت معلم در سال ۹۸

کمیسیون ها و گروهای مطالعاتی گروه برنامه درسی تربیت معلم گروه های مطالعاتی

نخستین نشست گروه مطالعاتی برنامه درسی تربیت معلم در سال ۹۸ با عنوان ” ساز و کارهای شناختی معلمان و مساله آماده سازی آنها” ۲۸ خردادماه در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

این نشست با موضوع ساز و کار های شناختی معلمان و مساله آماده سازی آن ها انجام خواهد شد. با ما در ارتباط باشید.