فصلنامه ۵۱ انجمن مطالعات درسی

انتشارات

پنجاه و یکمین شماره فصلنامه مطالعات برنامه درسی، نسخه زمستان ۹۷ ، به چاپ رسید.

 

آن چه در این شماره خواهیم خواند

سخن سردبیر

الگویی برای برنامه درسی محیط کار بر مبنای رویکرد هیوتاگوژی

دکتر سعید صفایی موحد

ضدیت آموزشی منطق عینی میدان آموزش(مورد مطالعه: میدان آموزش و پرورش ایران)

دکتر قردین محمدی

آموزش کارآفرینامه: رویکردی جدید در آموزش کودکان پیش دبستانی

دکتر بتول سبزه

معلم و کاربست مواد برنامه درسی:

طرحواره ای برای فهم برنامه درسی عملی شده در کلاس درس

مهسا جلیلی هزاوه، زهرا نیک نام ، دکتر مجید علی عسگری، دکتر محمود امانی طهرانی

بررسی و تحلیل برنامه درسی آموزش پیش از دبستان در ایران از حیث تطابق با معیار های رویکرد شناختی آموزش و پرورش

فریبرز محمدی فارسانی، دکتر رضوان حکیم زاده، دکتر مرضیه دهقانی ، دکتر محمود تلخانی ، دکتر ابراهیم طلایی

اثر بخشی فعالیت های تربیت بدنی و موسیقی مبتنی بر دیدگاه مطالعات برنامه درسی راهبردی و برنامه ریزی چند بعدی بر کاهش اضطراب کودکان پیش دبستانی

مریم هدایتی ورکیانی، دکتر احمد برجعلی ، دکتر سیمین بازرگان، دکتر محمد مومنی فر

 

۱ پاسخ در “فصلنامه ۵۱ انجمن مطالعات درسی

دیدگاه ها بسته شد است