نشریه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی (بهار و تابستان ۹۸)

انتشارات

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

 

آن چه در این شماره خواهیم خواند

طراحی مدل مهارت های اشتغال پذیری دانش آموختگان آموزش عالی کشور

نمونه موردی: بنگاه های کوچک و متوسط استان تهران

علی درویشان،دکتر محمد سعید تسلیمی، دکتر رضوان حکیم زاده

طراحی الگوی اصلاح ساختار رویکرد میان رشته ای در حوزه علوم پایه در دانشگاهها با تاکید بر پایداری توسعه ملی، یک مطالعه داده بنیاد

اعظم معتمدی، دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی، دکتر علی خورسندی طاسکوه، دکتر محبوبه عارفی

تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی برخودکارآمدی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

دکتر رحمت اله خسروی، مهدی جهانگیری

تبیین دیدگاه صاحب نظران درباره عناصر برنامه درسی آموزش هنر برای ارائه الگوی برنامه درسی تربیت معلم هنر(آموزش عالی)

آیدین مهدیزاده تهرانی، دکتر علیرضا عصاره، دکتر محمود مهر محمدی، دکتر محمدرضا امام جمعه

ساخت و اعتبار یابی مقیاس برنامه درسی سازنده گرا در آموزش عالی

دکتر مهدی محمدی، دکتر میمنت عابدینی بلترگ

تجربه زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران

دکتر مریم صفرنواده، دکتر نعمت الله موسی پور، محبوبه اظهری، عبدالسعید محمد شفیعی

چشم اندازهای پداگوژی افق های الهام بخش در برنامه درسی آموزش عالی

دکتر زهره عباباف