دوفصلنامه‌ی  نظریه و عمل در برنامه‏ درسی

انتشارات

نشریه‌ی علمی- پژوهشی دانشگاه خوارزمی مشترک با انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 

آنچه در این شماره خواهیم خواند

تعهدات فرارشته‌ای در برنامه درسی دانشگاهی

امین بابادی، دکتر بختیار شعبانی ورکی، دکتر مقصود امین خندقی، دکتر مرتضی کرمی

تبیین دانش عملی (مهارت­ها و فعالیت­ها) آموزشگر تربیت معلم مبتنی بر شایستگی عمل فکورانه

مریم قاسمی، دکتر غلامرضا حاجی حسین نژاد، دکتر نعمت الله موسی پور، دکتر علی حسینی خواه

نقش تجربۀ هنر دوفرهنگی در آموزش میان‌فرهنگی(نمونه موردی: کودکان ۹ ساله برزیلی)

دکتر رائیکا خورشیدیان،  دکتر رضا افهمی،  دکتر علیرضا عراقیه، دکتر علیرضا صادقی

شناسایی و اعتبار سنجی ویژگی‌های معلم اثربخش دورۀ ابتدایی

دکتر جمال رزی، دکتر سید­محمدرضا امام­جمعه، دکتر غلامعلی احمدی، دکتر بهرام­صالح­ صدق­پور

بررسی تأثیر متغیرهای زمینه‌ای بر باورهای معرفت‌شناسی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان

دکتر انسی کرامتی

بررسی برنامه­درسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی مبتنی بر دیدگاه معلمان و ارائه راهکارهای مطلوب از دیدگاه متخصصان

دکتر رضا محمد­بیگی، دکتر علیرضا فقیهی،دکتر فانزه ناطقی ،دکتر لیلا جولایی

مطالعه نگرش مدرسان زبان انگلیسی به انگیزش یادگیری دانشجویان در برنامۀ­درسی دانشگاهی

دکتر جمال سلیمی ، محمد اسدی

 

برای دریافت  شمارگان سال ششم ، شماره ۱۲، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۷می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید.

آخرین شماره از دو فصل نامه نظریه و عمل در برنامه ریزی درسی