شماره 64 فصلنامه پژوهش در برنامه درسی

شماره ۶۴ از فصلنامه پژوهش در برنامه درسی

انتشارات

فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسیدوره ۱۷، شماره ۶۴، بهار ۱۳۹۹

این فصلنامه در بهار سال ۱۳۹۹ منتشر شده و در اختیار عزیزان قرار گرفته است. در این فصلنامه مقالات زیر و با نویسندگی اساتید نامبرده شده منتشر شده است.

۱-خاستگاه‌های فکری و نظری برنامه درسی سایه و بازشناسی مصادیق آن در نظام آموزشی ایران

مرتضی بازدار قمچی قیه؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مقصود فراستخواه

 

۲-واکاوی ادراک متخصصان برنامه درسی ایران نسبت به مؤلفه‌های پارادایم برنامه درسی نوفهمی

سلام یعقوبی؛ علی حسینی خواه؛ مصطفی قادری؛ مرجان کیان

 

۳- تجارب معلمان دوره ابتدایی از آزادسازی برنامه درسی: یک رویکرد پدیدارشناختی

رضا معصومی نژاد؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب؛ فیروز محمودی

 

۴-تبیین موانع پذیرش و اجرای نوآوری در برنامه‌های درسی دانشگاه فرهنگیان

سهراب نجفی؛ یحیی معروفی

 

۵- مدرسه‌درخانه؛ فرصت یا تهدید در نظام آموزشی ایران؟!

بهاره سلیمانی؛ مجید علی عسکری؛ علی حسینی خواه؛ محمد عطاران

 

۶-تبیین تجربه متخصصین تعلیم و تربیت و مدرسان زبان انگلیسی برای آموزش زبان انگلیسی در دوره اول متوسطه

خدیجه احمدی؛ شهرام رنجدوست؛ محمد عظیمی

 

۷- دانش‌پژوهی تدریس، کارکرد مغفول دانشگاهی در ایران؛ تأملی بر پدیده سایش

زهرا رشیدی

 

۸-رابطه بین هویت فرهنگی با کیفیت تدریس اساتید دانشگاه

شهین سلطانی بابوکانی؛ نرگس کشتی آرای

 

۹-طراحی و اعتبارسنجی چارچوب برنامه درسی آموزش کاهش خطرپذیری از بلایای طبیعی برای دوره ابتدایی

احمد غلامی؛ محمد جاودانی

 

۱۰-بررسی اثربخشی آموزش بازنمایی‌‌های طرح‌واره‌ای بر توانایی حل مسائل غیرمعمولی ریاضی

مهران عزیزی محمودآباد؛ محمدجواد لیاقت دار؛ حمید رضا عریضی

 

۱۱- تحلیل برنامه درسی پایه ششم ابتدایی از منظر توجه به حقوق تربیتی دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان

صابر دوستی؛ سیروس اسدیان؛ موسی پیری

 

۱۲- تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره اول دبیرستان بر اساس شاخص‌های محتوایی برنامه درسی ملی

پرستو صلواتی؛ حسن ملکی؛ فاطمه سهرابی

 

نشریه پژوهش در برنامه درسی