فصلنامه پژوهش در برنامه درسی شماره 65

شماره ۶۵ از فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی

انتشارات

فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره ۱۷، شماره ۶۵، تابستان ۱۳۹۹

شماره ۶۵ از فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی درسی در تابستان سال ۱۳۹۹ به چاپ رسیده است. مقالات چاپ شده در این نشریه به شرح زیر می باشند.

 • رویکرد ساحت تربیت هنری و زیبایی‌شناختی، رویکرد موضوع‌محور یا رویکرد دریافت احساس و معنا

سیده الهام آقایی ابرندآبادی؛ طیبه ماهروزاده؛ محسن ایمانی نائینی

 

 • کاوش در انتقال یادگیری به‌عنوان دغدغۀ بزرگ محیط کار

مریم حسن پور رودبارکی؛ مژگان عبدالهی؛ علیرضا عراقیه؛ فاطمه پرسته قمبوانی

 

 • مطالعه ویژگی‌های عناصر برنامه درسی در مدارس دوره ابتدایی عشایری

فیروز محمودی؛ احد عظیمی آقبلاغ؛ سیدهادی مدنی

 

 • طراحی الگوی اجرایی برنامه درسی دانشگاه کلاس جهانی در آموزش عالی ایران بر مبنای نظریه داده بنیاد

نزهت الزمان مشفقی؛ محمد علی نادی

 

 •  ارزیابی (میزان قابلیت تحقق، اجرا و سودمندی) برنامه درسی آموزش پیشگیری از HIV/ AIDS برای مربیان بهداشت مدارس متوسطه ایران

حمیده خلقی فرد؛ رحمت اله مرزوقی؛ مهدی محمدی؛ محمد علی داورپناه

 

 • شناسایی و اعتباربخشی مؤلفه‌های برنامه درسی حل مسئله به‌منظور آموزش دانشجویان پرستاری

آزیتا دلفان آذری؛ مجید علی عسکری؛ کامیان خزایی کوهپر؛ جواد سلیمانپور

 

 • طراحی الگوی اثربخش کیفیت آموزش در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شمال غرب ایران (با روش ترکیبی)

خیراله سربلند

 

 • اثربخشی آموزش الگوی تفکر تعاملی بر دانش ضمنی و دانش‌آفرینی معلمان دورۀ ابتدایی

متینا باقری توچائی؛ رامین حبیبی کلیبر؛ پیمان یارمحمدزاده

 

 • بررسی روایی و پایایی پرسشنامۀ ارزشیابی تدریس در بین دانش‌آموزان دبیرستانی

رضا جعفری هرندی؛ سوسن بهرامی

 

 • بررسی ساختار عاملی ابزار سنجش انگیزش تدریس اعضای هیئت‌علمی در آموزش عالی ایران (مورد: دانشگاه شهید باهنر کرمان)

اصغر سلطانی؛ زهرا رستگاری

 

 •  تأثیر تدریس با استفاده از سطح‌بندی و پیگیری تداوم یادگیری دانش‌آموزان پایه نهم بر یادگیری درس ریاضی

سیده نرجس دریابگی؛ نرگس یافتیان

 •  تحلیل محتوای دروس منتخب کتاب‌های زبان انگلیسی دورۀ متوسطه اول مدارس ایران (Prospects) با استفاده از فرایندهای چهارگانه‌ی مدل یادگیری زایشی

فرزانه دهقان

 

فصلنامه پژوهش در برنامه درسی