مجلات با رتبه ب انجمن مطالعات درسی ایران در سال ۹۹

رویدادها

علاوه بر کسب رتبه الف مجله مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی، سایر مجلات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران رتبه ب کسب نمودند.
به استحضار می رساند پیرو اخبار اخیر مبنی بر کسب رتبه الف در میان مجلات مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، چهار مجله دیگر انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در رتبه ب قرار گرفتند.این مجلات شامل فصلنامه مطالعات برنامه درسی، دو فصلنامه پژوهش های برنامه درسی، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی و دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی می باشند. این موفقیت را به جامعه علمی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران تبریک و شادباش عرض می کنیم.