نشست تخصصی کمیسیون نقد و ارزیابی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

رویدادها

کمیسیون نقد و ارزیابی انجمن مطالعات برنامه درسی در سال دوم فعالیتهایش، نشست تخصصی فهم برنامه درسی در ایران برگزار می کند.

ایده شکل گیری نشست فهم برنامه درسی در ایران، به اواسط پروژه بازخوانی کتاب فهم برنامه درسی پاینار و همکاران در کانال ریکز بر می گردد. کانال ریکز، کانال تلگرامی منبع شناسی مطالعات برنامه درسی است که چندی پیش، پروژه ای را با عنوان بازخوانی کتاب فهم برنامه درسی نوشته پاینار و همکاران را آغاز کرد و هر هفته یکی از فصول این کتاب توسط اساتید و صاحب نظران مختلف بررسی مورد واکاوی و بررسی قرار می گرفت.

در خلال این پروژه متوجه شدیم جمعی زیادی از همکاران با کتاب های برنامه درسی مرحوم دکتر شریف آشنا نیستد. مرحوم دکتر شریف مجموعه ی ۵ جلدی با عنوان برنامه درسی؛ گفتمان نظریه، پژوهش و عمل دارند. کتاب هایی با عنوان برنامه درسی گفتمان نظریه، پژوهش و عمل برنامه درسی پیشرفت گرا (۲۰/۳/ ۱۳۸۹)، برنامه درسی گفتمان نظریه، پژوهش و عمل برنامه درسی کارایی اجتماعی (۲۰/۶/۱۳۸۹)، برنامه درسی گفتمان نظریه، پژوهش و عمل برنامه درسی دانش مدار (۵/۱۰/۱۳۸۹)، برنامه درسی گفتمان نظریه، پژوهش و عمل برنامه درسی نو مفهوم گرا (۲۰/۴/۱۳۹۰)، برنامه درسی گفتمان نظریه و پژوهش و عمل برنامه درسی پست مدرن (۱۵/۸/۱۳۹۰). در جلد پنجم این مجموعه که اختصاص به برنامه درسی پست مدرن دارد، ایشان گزیده های قابل توجهی از عمده فصول کتاب فهم برنامه درسی پاینار و همکاران را ترجمه کرده اند. به نظر می رسد بعد از حدود یک دهه کار سترگ این استاد فقید دانشگاه اصفهان همچنان آنگونه که شایسته و بایسته بود شناخته شده و مطرح نشده است. این نشست فرصتی است تا با حضور استادانی که در پروژه بازخوانی ریکز مشارکت داشتند، حول فهم برنامه درسی در کشورمان و دو رخداد مرتبط با آن، آثار مرحوم دکتر شریف و پروژه بازخوانی ریکز، به گفتگو بپردازیم.

 

این نشست به صورت مجازی در روز سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰ و در ادوب کانکت به آدرس http://vc1.khu.ac.ir/psych_school-workshops_1/ برگزار خواهد شد.