معرفی اعضا هیات موسس

معرفی اعضا هیات موسسین  انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی

ltflibd@yahoo.com

آقای دکتر لطفعلی عابدی

n_mosapour@yahoo.com

آقای دکتر نعمت الله  موسی پور

naghourchian@yahoo.com

آقای دکتر نادر قلی قورچیان

Malaki_cu@yahoo.com

آقای دکتر حسن ملکی

Mahmoob_moafi@ yahoo.com

آقای دکتر محمود معافی

آقای دکتر سید حسین میرلوحی

Akrami.Kazem@ yahoo.com

آقای دکتر کاظم اکرمی

Ja_yazdany@yahoo.com

آقای دکتر جواد یزدانی سقرلو

 mhparvand@ut.ac.ir

آقای دکتر محمد حسن پروند

z_gouya@sbu.ac.ir

خانم دکتر زهرا گویا