دوفصلنامه پژوهش های برنامه درسی شماره ۱۹

انتشارات

دو فصلنامه پژوهش های برنامه درسی- دوره ۱۰، شماره ۱ – شماره پیاپی ۱۹، بهار و تابستان ۱۳۹۹

 1. واکاوی و فهم اهم چالش‌ها و موانع عملی پیش رو در تحقق سند تحول بنیادین با تمرکز بر زیرنظام‌های اصلی آن

ناصر قجری؛ محمد مزیدی؛ بابک شمشیری

 

 1. نقش واسطه‌ای باورهای خودکارآمدی در رابطۀ ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی و ادراک از کیفیت فضای دانشگاه با سازگاری دانشجویان با دانشگاه

زهرا اقدامی؛ فریده یوسفی

 

 1. بررسی کتاب ریاضی پایه‌ هشتم بر اساس میزان برقراری ارتباط بین دانش رویه‌ای و دانش مفهومی

نرگس یافتیان؛ فاطمه ملکی

 

 1. ارزیابی نقش‌ها، روش‌ها و انواع ارشادگری در برنامۀ درسی دوره‌های آموزشی منطقۀ ویژۀ اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

الهام پناهی

 

 1. برنامۀ درسی سواد حقوقی دورۀ متوسطه: یک مطالعۀ ترکیبی

رحمت اله مرزوقی؛ کمال محمدزاده

 

 1. تحلیل محتوای کتاب فیزیک (۲) رشتۀ‏ ریاضی فیزیک از دیدگاه الگوی خلاقیت پلسک

سودابه پوراحسان؛ مهدی رحیمی؛ احمد زندوانیان

 

 1. شناسایی ابعاد برنامه درسی مغفول بر اساس تفاوت برنامه درسی آکادمیک و برنامه درسی قصد شدۀ آموزش مفاهیم شهروندی در کتب مطالعات اجتماعی متوسطۀ دورۀ اول

روزیتا مصطفی پور؛ یوسف ادیب؛ صادق ملکی آوارسین؛ بهنام طالبی

 

 1. رابطۀ گرایش به تفکر انتقادی و ادراک از مؤلفه‌های برنامۀ درسی با باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان

داود طهماسب زاده شیخلار؛ سهراب محمدی پویا

 

 1. مفهوم‌سازی ارزشیابی نظام برنامۀ درسی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی

رحمان عزیزی؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد؛ مصطفی قادری؛ مجید علی عسگری

 

 1. الگوی برنامۀ درسی توسعۀ دانش تخصصی تقسیم کسرها مبتنی بر برنامه‏ریزی درسی مدرسه‏‌محور

حمید دافعی؛ محمدرضا امام جمعه؛ علیرضا عصاره؛ صادق نصری

 

 1. ارزشیابی برنامه‌های درسی ضمن خدمت بر اساس اصول آندراگوژی

مرتضی کرمی؛ مجتبی حسینی؛ فروزان سادات هاشمی؛ مهدی پوریزدیان محمدآباد

 

 1. اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری بر خودنظم‌دهی تحصیلی و سرسختی روان‌شناختی دانش‌آموزان

آرزو بداقی؛ راضیه شیخ الاسلامی

 

برای مطالعه این مقالات میتوانید این دوفصلنامه را دنبال کنید