دوفصلنامه‌ نظریه و عمل در برنامه‌‏درسی ۱۴

انتشارات

دوفصلنامه‌ نظریه و عمل در برنامه‌‏درسی شماره ۱۴ پاییز و زمستان ۹۸

این نشریه‌ علمی- پژوهشی دانشگاه خوارزمی مشترک با انجمن مطالعات برنامه درسی ایران می باشد. در چهاردهمین شماره از این نشریه مقالات زیر درج شده است.

۱- طراحی الگوی برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه
جمشید امیدی، دکتر سید احمد هاشمی، دکتر عباس قلتاش، دکتر علی اصغر ماشینچی

۲- جنسیت در تجربه زیسته زنان دانشجوی دکترای رشته علوم تربیتی
ساراسادات خلیفه سلطانی، دکتر کورش فتحی واجارگاه، دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر محبوبه عارفی، دکتر گلنار مهران

۳- واکاوی محدودیت های مشارکت والدین در مدارس متوسطه: مطالعه ای با رویکرد پدیدارشناسانه
احمد زارعی، ،مرضیه دهقانی، کیوان صالحی

۴- واکاوی و تبیین ماهیت و مبانی برنامه درسی هم افزا(سینرژیک)
ناهید السادات غضنفری هاشمی، دکتر نعمت اله موسی پور، دکتر علی حسینی خو

۵- تبیین نظری روایت نگاری تاملی و توسعه حرفه ای دانشجو معلمان: ارائه مدل مفهومی مبتنی بر ««سنتز فرا تفسیر»
فاطمه اسداللهی، محمود مهر محمدی، ابراهیم طلایی، جواد حاتمی

۶- طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه درسی مبتنی بر فعالیت های فوق برنامه در دوره ابتدایی بر اساس الگوی کلاین
هادی درزی رامندی، دکتر مرجان کیان، دکتر عفت عباسی، دکتر غلامرضا حاجی حسین نژاد

۷- تجارب زیسته‌ی سرباز ‌معلمان دوره ابتدایی در مدارس روستایی
احد عظیمی آقبلاغ، دکتر فیروز محمودی

۸- تأثیر استفاده از راهبرد رسم شکل در حل مسائل کلامی ریاضی
دکترمجید حقوردی،دکتر زهرا گویا

۹- تاثیر روش وارونه(معکوس) و دعوت به پژوهش شواب بر عملکرد تحصیلی درس زیست شناسی دانش آموزان پایه‌ی دهم با تعدیل‌گری تفکر انتقادی
مرضیه سرداری،دکتر فیروزمحمودی، دکتر اسکندر فتحی آذر، دکتر رحیم بدری

۱۰-ادراک اولیاء و مدیران از مشارکت والدین در امور مدرسه: (مطالعه ای پدیدارشناسانه)
محمد نوروزنژادقادی، دکتر فرهاد سراجی، دکتر محمدرضا یوسف زاده چوسری

۱۱-چرخش روش شناختی ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان: مبتنی بر رویکرد عصب پدیدارشناسی
حسین شرفی، دکتر بختیار شعبانی ورکی ، دکتر محمد سعید عبدخدایی، دکتر علی مقیمی

۱۲-طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامۀ درسی کارورزی مبتنی بر خود شرح حال نویسی مشارکتی در دانشگاه فرهنگیان
حسین قربانی، دکتر ابراهیم میرشاه جعفری، دکتر احمدرضا نصر، دکتر محمدرضا نیستانی

برای مطالعه ای نشریه می توانید به آدرس اینترنتی آن مراجعه کنید.