دو فصلنامه پژوهش های برنامه درسی شماره ۱۸

انتشارات

در هجدهمین شماره از دو فصلنامه پژوهش های برنامه درسی می توانید این مقالات را مرور کنید. این دو فصل نامه مربوط به پاییز و زمستان سال ۱۳۹۸ می باشد.

 

۱- تجربیات زیسته­ی دبیران عربی از دلایل ناکارآمدی آموزش زبان عربی:  مطالعه ­ای پدیدارشناختی.

۲- تأثیر اجرای الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری بر تأمین نیازها و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دوره ابتدایی

۳-  خود شرح‌حال‌نویسی مشارکتی: الگویی نوین و منطبق با برنامه­ی درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان*

۴- تحلیل محتوای آموزش سواد اقتصادی در پایه­ ششم ابتدایی

۵- ویژگی‌های برنامه‌ی درسی صلح‌محور بر اساس آموزه‌های فلسفه‌ی میان‌فرهنگی

۶- شناسایی عوامل کلیدی موفقیت دوره­های MOOC: سنتزپژوهی براساس مدل روبرتس

۷- شایستگی‎های کانونی مربی تربیت جنسی

۸- بررسی اثربخشی آموزش بازنمایی­های تصویری بر توانایی حل مسائل کلامی ریاضی دانش­آموزان

۹- تبیین مفهوم کارآمدی فرهنگی معلمان در مواجهه با بسترهای دارای تنوع فرهنگی

۱۰- مطالعه چگونگی «آموزش شهروندی» در برنامه­ی درسی: سنتز پژوهی مطالعات انجام شده در دو دهه­ی اخیر

۱۱- ارزیابی سواد زیست‌محیطی دانش­آموزان و چالش‌های اجرایی آموزش محیط‌ زیست در مدارس متوسطه

۱۲- تبیین مدل علی عوامل مدرسه ای بر رفتارهای تحصیلی با واسطه گری عوامل فردی ( خودکارآمدی و خود تنظیمی)