فصلنامه مطالعات برنامه درسی زمستان ۹۸

انتشارات فصلنامه مطالعات برنامه درسی

فصلنامه مطالعات برنامه درسی شماره ۵۵ در زمستان ۱۳۹۸ چاپ شده و موضوعات زیر در این شماره فصلنامه که نشریه علمی – پژوهشی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران محسوب می شود دیده می شود.

 سخن سردبیر: اثر تربیتی ویروس کرونا۱-

 نعمت اله موسی پور

۲- تبیین عناصر برنامه درسی تربیت ‌اقتصادی در دوره آموزش عمومی

بتول سیدی؛ پروین احمدی

۳- بازشناسی و ارائه طرح برنامه درسی مؤلفه اصلاح الگوی مصرف اقتصاد مقاومتی برای آموزش و پرورش

عیسی برقی؛ شهرام فضلی زاده

۴-طراحی و اعتباربخشی الگوی بومی برنامه درسی سواد انتقادی در دوره دوم متوسطه

سیده زهرا باغبانیان؛ مصطفی قادری؛ مجید علی عسگری

۵- میزان توجه به رویکردهای تربیت شهروندی قانون‌مدار، مشارکتی و انتقادی در کتب جدیدالتألیف جامعه‌شناسی دوره دوم متوسطه

سجاد باباخانی؛ اکبر صالحی؛ یحیی قائدی؛ سوسن کشاورز

۶- بررسی خوانایی کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی: پایه‌های اول تا ششم

فرشته سراج؛ بلقیس روشن؛ آرزو نجفیان؛ فاطمه یوسفی راد

۷- ارزشیابی برنامه درسی فارسی دوره اول ابتدایی در سطح برنامه درسی اجراشده

نادر سلسبیلی

۸- بررسی میزان و نوع توجه به مؤلفه‌های زیست محیطی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی

صفیه خموشی بیدگلی؛ حسن مظاهری

 

برای مطالعه نشریه و مقالات آن می توانید از طریق لینک این نشریه اقدام نمایید .