فصلنامه مطالعات برنامه درسی پاییز ۹۸

انتشارات فصلنامه مطالعات برنامه درسی

فصلنامه مطالعات برنامه درسی شماره ۵۴ در پاییز ۱۳۹۸ چاپ شده و موضوعات زیر در این شماره فصلنامه که نشریه علمی – پژوهشی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران محسوب می شود دیده می شود.

– ارتقای سواد مالی و تصمیم گیری مالی از طریق برنامه درسی ریاضی مدرسه‌ای
زهرا گویا؛ اطهر فیروزیان؛ سهیلا غلام آزاد

۲- طراحی الگوی برنامه درسی خرد با تأکید بر دیدگاه استنبرگ
رضوان صفیان بلداجی؛ علی حسینی خواه؛ خسرو باقری؛ مجید علی عسگری

۳- طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی درس «رویکرد زیبایی‌شناسانه به تدریس» در تربیت‌معلم
فاطمه‌سادات میرعارفین؛ محمود مهرمحمدی؛ مجید علی عسگری؛ غلامرضا حاجی‌حسین‌نژاد

۴- طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی رشته‌های کاردانش با رویکرد کارآفرینی
ابوبکر مقام دوست؛ جواد حاتمی؛ ابراهیم طلایی؛ غلامرضا شمس

۵- بررسی جایگاه رشته‌های فنی و حرفه‌ایحرفه ای و کاردانشکار دانش از دیدگاه دانش آموزان پایه نهم استان همدان در سال ۱۳۹۷
داود میرزایی فر؛ فرهاد سراجی؛ فاطمه شمس

۶- شناسایی عوامل موثر در اختلالات املا نویسی دانش‌آموزان ابتدایی
محمد ناصرپور؛ کمال درانی؛ کیوان صالحی

برای مطالعه این نشریه میتوانید از طریق لینک های زیر اقدام کنید