نخستین شماره خبرنامه الکترونیکی برنامه درسی و زبان فارسی

سال سوم، شماره چهاردهم


 
سخن سردبیر
همان طور که می دانید گروه مطالعاتی برنامه درسی و زبان فارسی باتوجه به ضرورت آموزش زبان فارسی به عنوان دومین عامل وحدت ملی وکلید فهم علوم وفنون مختلف تاسیس شده است.نتایج بسیاری ازمطالعات ازجمله آزمون جهانی پرلز حاکی از آن است که توانمندی های ارتباطی وتفهیم وتفاهم دانش آموزان این مرز وبوم را می توان با برنامه ریزی های مناسب تقویت نمود.از سوی دیگر ناهمخوانی یافته های علوم تربیتی بابرنامه های درسی به دلیل عدم به کارگیری صحیح زبان آموزی،معضلات زیادی را برای برنامه ریزان به وجود آورده است. همچنین نیاز به توسعه وترویج اندیشه های دینی،ملی وفرهنگی درجوامع وملل دیگر از طریق زبان فارسی ما را برآن می دارد تا ازطریق بسترهای مختلف ازجمله ایجاد این گروه مطالعاتی در انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به هدایت هدفمند این برنامه درسی بپردازیم.
گروه مطالعاتی برنامه درسی و زبان فارسی از زمان تاسیس تا کنون سعی کرده است همواره در جهت پیشبرد و تقویت بحث برنامه درسی زبان فارسی و آموزش آن فعالیت هایی موثر داشته باشد . بیش از همه سعی شده ، چالش های فراروی آموزش زبان فارسی در نظام برنامه ریزی درسی ایران بررسی ومتناسب با نظام های توسعه یافته وهمسوبا نظام آموزشی ایران و باعنایت به بومی سازی یافته های علمی، آفت ها وکاستی ها ی موجود در این زمینه شناسایی گردد و به مسئولان مرتبط با این موضوع انتقال داده شود.
این خبرنامه با همت و تلاش های پیگیر استاد عزیز جناب آقای دکتر محمود مهر محمدی و دکترعلی عسگری و با همکاری صمیمانه اعضای محترم گروه به ویژه دکترفریدون اکبری ، دکترسید بهنام علوی مقدم ، دکترمحمد رضا سنگری و همکاران دبیر خانه انجمن بسرکار خانم ها سمیه خسروی و منیره سادات شجاعی به سرانجام رسیده است. به این وسیله ازهمه این بزرگواران تشکر و قدر دانی می شود.