سومین پیش نشست تخصصی همایش ملی برنامه درسی و اشتغال

رویدادها نشست ها

برگزاری سومین پیش نشست تخصصی همایش ملی برنامه درسی و اشتغال

سومین پیش نشست تخصصی همایش ملی برنامه درسی و اشتغال با موضوع “برنامه درسی تقاضا محور؛ انتظارات بازار کار از دانشگاه” چهارشنبه بیستم آذر نود و هشت از ساعت ده در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهدشد.

دبیرخانه همایش مذکور مجموعه پیش نشست های تخصصی متنوعی را برنامه ریزی کرده است که تا قبل از زمان برگزاری همایش اجرا خواهدشد.