کمیسیون نقد و ارزیابی دست بکار شد!

کمیسیون نقد کمیسیون ها و گروهای مطالعاتی کمیسیون‌ها نشست ها

نشست نقد و بررسی کتاب،آیا آموزش می تواند جامعه را تغییر دهد؟

کمیسیون نقد و ارزیابی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه خوارزمی، نشست نقد و بررسی کتاب “آیا آموزش می تواند جامعه را تغییر دهد؟” را برگزار خواهد کرد. این نشست با مدیریت دکتر زهرا نیکنام برگزارشده و خانم دکتر زهرا گویا، دکتر علی خورسندی طاسکوه و خانم نازنین میرزابیگی(مترجم کتاب) در آن حضور خواهندداشت.

۹۸
نشست مذکور یکشنبه ۱۷ آذرماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در ساختمان سمیه دانشگاه خوارزمی(تهران) برگزار خواهدشد