اعضای کنونی هیات مدیره

معرفی اعضای فعلی هیات مدیره انجمن مطالعات درسی

بررسی چالش ها دوره ابتدایی

رئیس هیات مدیره

آقای دکتر محمد جوادی پور

دانشیاردانشگاه تهران

بررسی چالش ها دوره ابتدایی

نائب رئیس هیات مدیره

آقای دکتر مصطفی قادری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

بررسی چالش ها دوره ابتدایی

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر علیرضا صادقی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

بررسی چالش ها دوره ابتدایی

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر سعید صفایی موحد

رئیس مطالعات و برنامه ریزی راهبردی آموزش شرکت ملی نفت ایران

بررسی چالش ها دوره ابتدایی

خزانه دار

خانم دکتر زهرا نیک نام

استاد دانشگاه خوارزمی

بررسی چالش ها دوره ابتدایی

عضوعلی البدل

آقای دکتر محمود امانی طهرانی

مشاور رئیس سازمان پژوهش

بررسی چالش ها دوره ابتدایی

عضوعلی البدل

[email protected] yahoo.com

آقای دکتر رحمت اله مرزوقی

استاد تمام دانشگاه شیراز

بررسی چالش ها دوره ابتدایی

بازرس اصلی

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

بررسی چالش ها دوره ابتدایی

بازرس علی البدل

آقای دکتر حسن مظاهری

مشاور رئیس مطالعات آموزش و پرورش