اعضای کنونی هیات مدیره

معرفی اعضای فعلی هیات مدیره انجمن مطالعات درسی

رئیس هیات مدیره

آقای دکتر محمد جوادی پور

دانشیاردانشگاه تهران

نائب رئیس هیات مدیره

آقای دکتر مصطفی قادری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر علیرضا صادقی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر سعید صفایی موحد

رئیس مطالعات و برنامه ریزی راهبردی آموزش شرکت ملی نفت ایران

خزانه دار

خانم دکتر زهرا نیک نام

استادیار دانشگاه خوارزمی

عضوعلی البدل

آقای دکتر محمود امانی طهرانی

مشاور رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

عضوعلی البدل

[email protected] yahoo.com

آقای دکتر رحمت اله مرزوقی

استاد تمام دانشگاه شیراز

بازرس اصلی

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

بازرس علی البدل

آقای دکتر حسن مظاهری

مشاور پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش