اعضای پیشین هیات مدیره

معرفی اعضای پیشین هیات مدیره انجمن مطالعات درسی

اعضا هیات مدیره اولین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۷۸

آقای دکتر حسن ملکی

استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

رئیس هیات مدیره

آقای دکتر محمود مهرمحمدی

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

نائب رئیس هیات مدیره

اعضا هیات مدیره دومین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۸۲

آقای دکتر محمود مهرمحمدی

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

رئیس هیات مدیره

آقای دکتر حسن ملکی

استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

نائب رئیس هیات مدیره

آقای دکتر محمد عطاران

دانشیار دانشگاه خوارزمی

عضو اصلی هیات مدیره

خانم دکتر فریده هاشمیان نژاد

دانشیار دانشگاه

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر مجید علی عسگری

دانشیار دانشگاه خوارزمی

خزانه دار

آقای دکترکوروش فتحی واجارگاه

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

عضوعلی البدل

آقای دکتر علیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه شهید رجایی

عضوعلی البدل

آقای دکتر علیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه علامه طباطبایی

بازرس اصلی

آقای دکترحمیدرضا حمیدی مدنی

بازرس علی البدل

اعضا هیات مدیره سومین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۸۴

آقای دکتر محمود مهرمحمدی

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

رئیس هیات مدیره

  آقای دکترمحمد عطاران

دانشیار دانشگاه خوارزمی

نائب رئیس هیات مدیره

  آقای دکترکوروش فتحی واجارگاه

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

عضو اصلی هیات مدیره

خانم دکترمحبوبه عارفی

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

عضو اصلی هیات مدیره

خانم دکترمحبوبه عارفی

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکترمحمد علی میرزا بیگی

دانشیار دانشگاه تهران

خزانه دار

آقای دکتر جواد یزدانی

بازنشسته آموزش و پرورش

عضوعلی البدل

آقای دکتر محرم آقازاده

عضوعلی البدل

اعضا هیات مدیره چهارمین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۸۷

آقای دکتر مجید علی عسگری

دانشیاردانشگاه خوارزمی

رئیس هیات مدیره

خانم دکتر زهرا گویا

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

نائب رئیس هیات مدیره

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر نعمت الله موسی پور

دانشیاردانشگاه دانشگاه فرهنگیان

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر صمد ایزدی

دانشیار دانشگاه مازندران

خزانه دار

آقای دکتر جواد حاتمی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

عضوعلی البدل

آقای دکترعلیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه شهید رجایی

بازرس اصلی

اعضا هیات مدیره پنجمین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۸۹

آقای دکترعلیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه شهید رجایی

رئیس هیات مدیره

آقای دکتر علی اکبرخسروی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

نائب رئیس هیات مدیره

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

خزانه دار

اعضا هیات مدیره ششمین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۹۰

آقای دکتر حسن ملکی

استاد تمام  دانشگاه علامه طباطبایی

رئیس هیات مدیره

آقای دکتر محمود مهرمحمدی

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

نائب رئیس هیات مدیره

آقای دکتر علی اکبر خسروی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر نعمت الله موسی پور

دانشیاردانشگاه دانشگاه فرهنگیان

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر علیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه شهید رجایی

خزانه دار

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

عضوعلی البدل

آقای دکتر محمد جوادی پور

دانشیاردانشگاه تهران

بازرس اصلی

آقای دکتر حسین قاسم پور مقدم

عضوعلی البدل

اعضا هیات مدیره هفتمین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۹۴

آقای دکتر محمود مهرمحمدی

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

رئیس هیات مدیره

آقای دکتر حسن ملکی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

نائب رئیس هیات مدیره

آقای دکترعلی حسینی خواه

دانشیار دانشگاه خوارزمی

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر مجید علی عسگری

دانشیار دانشگاه خوارزمی

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر علیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه شهید رجایی

خزانه دار

آقای دکتر محمود امانی طهرانی

مشاور رئیس سازمان پژوهش

عضوعلی البدل

آقای دکتر سعید صفایی موحد

رئیس مطالعات و برنامه ریزی راهبردی آموزش شرکت ملی نفت ایران

عضوعلی البدل

آقای دکتر محسن آیتی

دانشیار دانشگاه

بازرس علی البدل

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

عضوعلی البدل

اعضا هیات مدیره هشتمین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۹۷

آقای دکتر محمد جوادی پور

دانشیاردانشگاه تهران

رئیس هیات مدیره

آقای دکترمصطفی قادری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

نائب رئیس هیات مدیره

آقای دکتر علیرضا صادقی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر سعید صفایی موحد

رئیس مطالعات و برنامه ریزی راهبردی آموزش شرکت ملی نفت ایران

عضو اصلی هیات مدیره

خانم دکتر زهرا نیک نام

استاد دانشگاه خوارزمی

خزانه دار

آقای دکتر محمود امانی طهرانی

مشاور رئیس سازمان پژوهش

عضوعلی البدل

آقای دکتر رحمت اله مرزوقی

استاد تمام دانشگاه شیراز

عضوعلی البدل

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

بازرس اصلی

آقای دکتر حسن مظاهری

مشاور رئیس مطالعات آموزش و پرورش

بازرس علی البدل