هیات مدیره هشتمین دوره

معرفی اعضای پیشین هیات مدیره انجمن مطالعات درسی

اعضا هیات مدیره هشتمین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۹۷

آقای دکتر محمد جوادی پور

دانشیاردانشگاه تهران

رئیس هیات مدیره

آقای دکترمصطفی قادری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

نائب رئیس هیات مدیره

آقای دکتر علیرضا صادقی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر سعید صفایی موحد

رئیس مطالعات و برنامه ریزی راهبردی آموزش شرکت ملی نفت ایران

عضو اصلی هیات مدیره

خانم دکتر زهرا نیک نام

استاد دانشگاه خوارزمی

خزانه دار

آقای دکتر محمود امانی طهرانی

مشاور رئیس سازمان پژوهش

عضوعلی البدل

آقای دکتر رحمت اله مرزوقی

استاد تمام دانشگاه شیراز

عضوعلی البدل

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

بازرس اصلی

آقای دکتر حسن مظاهری

مشاور رئیس مطالعات آموزش و پرورش

بازرس علی البدل