هیات مدیره پنجمین دوره

معرفی اعضای پیشین هیات مدیره انجمن مطالعات درسی

اعضا هیات مدیره پنجمین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

آقای دکترعلیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه شهید رجایی

رئیس هیات مدیره

آقای دکتر علی اکبرخسروی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

نائب رئیس هیات مدیره

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

خزانه دار