هیات مدیره اولین دوره

معرفی اعضای پیشین هیات مدیره انجمن مطالعات درسی

اعضا هیات مدیره اولین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۷۸

آقای دکتر حسن ملکی

استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

رئیس هیات مدیره

آقای دکتر محمود مهرمحمدی

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

نائب رئیس هیات مدیره