هیات مدیریه چهارمین دوره

معرفی اعضای پیشین هیات مدیره انجمن مطالعات درسی

اعضا هیات مدیره چهارمین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۸۷

آقای دکتر مجید علی عسگری

دانشیاردانشگاه خوارزمی

رئیس هیات مدیره

خانم دکتر زهرا گویا

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

نائب رئیس هیات مدیره

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر نعمت الله موسی پور

دانشیاردانشگاه دانشگاه فرهنگیان

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر صمد ایزدی

دانشیار دانشگاه مازندران

خزانه دار

آقای دکتر جواد حاتمی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

عضوعلی البدل

آقای دکترعلیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه شهید رجایی

بازرس اصلی