هیات مدیره دومین دوره

معرفی اعضای پیشین هیات مدیره انجمن مطالعات درسی

اعضا هیات مدیره دومین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۸۲

آقای دکتر محمود مهرمحمدی

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

رئیس هیات مدیره

آقای دکتر حسن ملکی

استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

نائب رئیس هیات مدیره

آقای دکتر محمد عطاران

دانشیار دانشگاه خوارزمی

عضو اصلی هیات مدیره

خانم دکتر فریده هاشمیان نژاد

دانشیار دانشگاه

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر مجید علی عسگری

دانشیار دانشگاه خوارزمی

خزانه دار

آقای دکترکوروش فتحی واجارگاه

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

عضوعلی البدل

آقای دکتر علیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه شهید رجایی

عضوعلی البدل

آقای دکتر علیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه علامه طباطبایی

بازرس اصلی

آقای دکترحمیدرضا حمیدی مدنی

بازرس علی البدل