هیات مدیره هفتمین دوره

معرفی اعضای پیشین هیات مدیره انجمن مطالعات درسی

اعضا هیات مدیره هفتمین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۹۴

آقای دکتر محمود مهرمحمدی

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

رئیس هیات مدیره

آقای دکتر حسن ملکی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

نائب رئیس هیات مدیره

آقای دکترعلی حسینی خواه

دانشیار دانشگاه خوارزمی

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر مجید علی عسگری

دانشیار دانشگاه خوارزمی

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر علیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه شهید رجایی

خزانه دار

آقای دکتر محمود امانی طهرانی

مشاور رئیس سازمان پژوهش

عضوعلی البدل

آقای دکتر سعید صفایی موحد

رئیس مطالعات و برنامه ریزی راهبردی آموزش شرکت ملی نفت ایران

عضوعلی البدل

آقای دکتر محسن آیتی

دانشیار دانشگاه

بازرس علی البدل

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

عضوعلی البدل