هیات مدیره ششمین دوره

معرفی اعضای پیشین هیات مدیره انجمن مطالعات درسی

اعضا هیات مدیره ششمین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۹۰

آقای دکتر حسن ملکی

استاد تمام  دانشگاه علامه طباطبایی

رئیس هیات مدیره

آقای دکتر محمود مهرمحمدی

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

نائب رئیس هیات مدیره

آقای دکتر علی اکبر خسروی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر نعمت الله موسی پور

دانشیاردانشگاه دانشگاه فرهنگیان

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر علیرضا عصاره

دانشیاردانشگاه شهید رجایی

خزانه دار

خانم دکتر پروین صمدی

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

عضوعلی البدل

آقای دکتر محمد جوادی پور

دانشیاردانشگاه تهران

بازرس اصلی

آقای دکتر حسین قاسم پور مقدم

عضوعلی البدل