هیات مدیره سومین دوره

معرفی اعضای پیشین هیات مدیره انجمن مطالعات درسی

اعضا هیات مدیره سومین دوره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سال ۱۳۸۴

آقای دکتر محمود مهرمحمدی

استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

رئیس هیات مدیره

  آقای دکترمحمد عطاران

دانشیار دانشگاه خوارزمی

نائب رئیس هیات مدیره

  آقای دکترکوروش فتحی واجارگاه

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

عضو اصلی هیات مدیره

خانم دکترمحبوبه عارفی

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

عضو اصلی هیات مدیره

خانم دکترمحبوبه عارفی

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکترمحمد علی میرزا بیگی

دانشیار دانشگاه تهران

خزانه دار

آقای دکتر جواد یزدانی

بازنشسته آموزش و پرورش

عضوعلی البدل

آقای دکتر محرم آقازاده

عضوعلی البدل