استادان رشته برنامه درسی دانشگاه شیراز

نام عضو هیئت علمی رشته برنامه درسی   مرتبه علمی تخصص و علائق پژوهشی لینک صفحه شخصی و ایمیل
مهدی محمدی دانشیار برنامه درسی توسعه پایدار، برنامه درسی در دوره ابتدایی وآموزش عالی، طراحی واجرا وارزشیابی برنامه درسی حضوری ومجازی صفحه شخصی:

https://profile.shirazu.ac.ir/~mohammadim

ایمیل:

m48r52@gmail.com

فهیمه کشاورزی دانشیار علایق و محورهای تخصصی: برنامه درسی راهبردی، برنامه درسی آموزش عالی، تدریس خلاقانه، شوق به یادگیری و مشارکت ترکیبی (حضوری، مجازی) در آموزش عالی صفحه شخصی:

https://profile.shirazu.ac.ir/~fkeshavarzi

 

ایمیل:

fahimehkeshavarz@yahoo.com

رحمت الله مرزوقی استاد جهانی شدن وبرنامه درسی

نوپردازی درحوزه مطالعات برنامه درسی

برنامه درسی تربیت دینی

برنامه درسی نال وپنهان

 

صفحه شخصی: https://profile.shirazu.ac.ir/~marzooghi

 

ایمیل:

rmarzoghi@rose.shirazu.ac.ir