استادان رشته برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی

نام عضو هیئت علمی

رشته برنامه درسی

  مرتبه علمی تخصص و علایق پژوهشی لینک صفحه شخصی و ایمیل
دکتر مصطفی قادری دانشیار نظریه برنامه درسی ونوع فهم گرایی درمطالعات برنامه درسی

 

 

صفحه شخصی:

https://aris.atu.ac.ir/m.ghaderi

ایمیل:

m.ghaderi@atu.ac.ir

دکتر حسن ملکی استاد هویت دینی برنامه درسی صفحه شخصی:

https://aris.atu.ac.ir/maleki

ایمیل:

maleki@atu.ac.ir

دکتر علیرضا صادقی دانشیار چندفرهنگی دربرنامه درسی صفحه شخصی:

https://aris.atu.ac.ir/sadeghi

ایمیل:

sadeghi@atu.ac.ir

دکتر محبوبه خسروی دانشیار نوع  آوری و اجرای برنامه درسی صفحه شخصی:

https://aris.atu.ac.ir/mkhosravi

ایمیل:

mkhosravi@atu.ac.ir

دکتر غلامرضا یادگارزاده

 

استادیار برنامه درسی آموزش عالی صفحه شخصی:

https://aris.atu.ac.ir/yadegarzadeh

ایمیل:

yadegarzadeh@atu.ac.ir