استادان رشته برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد

نام عضو هیئت علمی رشته برنامه درسی   مرتبه علمی تخصص و علائق پژوهشی لینک صفحه شخصی و ایمیل
دکتر مرتضی کرمی استاد  طراحی محیط های یادگیری، ارزشیابی برنامه های آموزشی،  اجرای برنامه درسی

 

صفحه شخصی:

prof.um.ac.ir/m.karami

ایمیل:

m.karami@um.ac.ir

دکتر محمود سعیدی رضوانی دانشیار آسیب های اجتماعی،  تربیت اخلاقی،  تربیت جنسی و عفاف گرایی، تربیت دینی صفحه شخصی:

prof.um.ac.ir/saeedy

ایمیل:

saeedy@um.ac.ir

دکتر حسین جعفری ثانی دانشیار مدل های تدریس، طراحی برنامه دسی، تدوین برنامه درسی

 

صفحه شخصی:

prof.um.ac.ir/hsuny

ایمیل:

hsuny@um.ac.ir

دکتر بهروز مهرام استاد برنامه درسی، برنامه درسی و فمنیسم، متون درسی، ارزشیابی برنامه درسی

 

صفحه شخصی:

prof.um.ac.ir/bmahram

ایمیل:

bmahram@um.ac.ir

دکتر مقصود امین خندقی استاد مطالعات برنامه درسی اسلامی، نظریه و نظریه پردازی در برنامه درسی

 

صفحه شخصی:

prof.um.ac.ir/aminkhandaghi

ایمیل:

aminkhandaghi@um.ac.ir

دکتر جواد قندیلی دانشیار

(بازنشسته)

برنامه درسی دینی صفحه شخصی:

prof.um.ac.ir/ghandili

ایمیل:

ghandili@um.ac.ir