«نگاهی به ارزشیابی کیفی – توصیفی در نظام آموزشی دوره ابتدایی»

کمیته مرکزی معلمان، وابسته به انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند؛ «نگاهی به ارزشیابی کیفی – توصیفی در نظام آموزشی دوره ابتدایی» دومین نشست تخصصی از سلسله نشست‌های‌ معلم و برنامه درسی با عنوان «نگاهی به ارزشیابی کیفی – توصیفی در نظام آموزشی دوره ابتدایی» توسط کمیته مرکزی معلمان، وابسته به انجمن مطالعات برنامه […]

ادامه