گزارش سه ماهه ششم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

گزارش سه ماهه ششم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران طی بازه سه ماهه (۱ تیر ماه تا ۳۱ شهریور ماه) با برگزاری ۸ جلسه با حضور تمامی منتخبین اعم از اصلی و علی‌البدل و با مشارکت تنی چند از اساتید پیشکسوت و علاقه‌مند به بررسی سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های […]

ادامه

شصت‌امین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت‌امین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شصت‌امین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر جمالدینی، خانم دکتر نیک‌نام، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر سراجی، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر اسلامیان، خانم دکتر زرقانی، آقای مهندس آقابابایی […]

ادامه

پنجاه و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران پنجاه و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر جمالدینی، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر سراجی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر اسلامیان و خانم […]

ادامه

پنجاه و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران پنجاه و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر فاتحی راد، خانم دکتر […]

ادامه

گزارش چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

گزارش چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر نیکنام، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر جوادی پور، خانم دکتر رشیدی، خانم دکتر اسلامیان ۱۶ مردادماه ۱۴۰۲ به صورت […]

ادامه

پنجاه و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران پنجاه و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر جمالدینی، خانم دکتر احمدی، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر رفیعی، آقای فلاحت داری، آقای دکتر عراقیه، خانم دکتر میرحسنی، خانم […]

ادامه

پنجاه و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران پنجاه و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر موسی پور، خانم دکتر نیکنام، آقای دکتر سراجی، خانم دکتر اسلامیان ۱۹ تیرماه […]

ادامه

پنجاه و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران پنجاه و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر فلاحت داری، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر خزائی، خانم دکتر اسلامیان، ۱۲ تیرماه سال ۱۴۰۲ به […]

ادامه

پنجاه و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران پنجاه و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر صادقی، خانم دکتر زرقانی، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، خانم دکتر خزائی […]

ادامه

پنجاه و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران پنجاه و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر صادقی، خانم دکتر زرقانی، آقای دکتر فلاحت‌داری، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر کرمی، […]

ادامه