انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کیفیت بخشی به برنامه ها و آزمون های آموزشی و تربیتی

اطلاعیه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران مبنی بر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش با عنوان «کیفیت بخشی به برنامه ها و آزمون های آموزشی و تربیتی»

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران همگام با سایر اندیشمندان و انجمن های علمی فعال در حوزه های مربوط، ضمن ابراز حمایت از مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش«کیفیت بخشی به برنامه ها و آزمون های آموزشی و تربیتی»نکات تحلیلی ذیل را یادآور می شود

ادامه »
نعمت اله موسی پور

اطلاعیه نهمنین نشست علمی- ماهانه گروپ برنامه درسی و فرهنگ

تجربه زیسته برنامه ریزی درسی تربیت معلم
روایتی از نعمت اله موسی پور - هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

زمان : یکشنبه 6 خرداد 1397 از ساعت 15:30 الی 17:30
محل برگزاری : دانشگاه فرهنگیان، پردیس نسیبه، سالن کنفرانس

ادامه »
چهلمین نشست گروه

چهلمین نشست گروه تخصصی روش شناسی پژوهش

چهلمین نشست علمی - تخصصی گروه روش شناسی پژوهش های برنامه درسی با عنوان
نقد و بررسی روش شناسی و سایر مولفه های پژوهش های ارزشیابی در ایران

زمان : دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 از ساعت 16 الی 18
محل برگزاری : دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم

ادامه »
هدفهای رشته برنامه ریزی درسی

هدفهای رشته برنامه ریزی درسی

دکتر میرزابیگی ( رئیس کمیسیون توسعه استانی)از هدفهای اصلی رشته برنامه ریزی (برنامه درسی) تربیت متخصصانی است که به تدوین، اصلاح و بهبود برنامه های درسی و ارتقای کیفیت دوره های آموزشی بپردازند با این وجود در حال حاضر فقدان دروس و پروژهای عملی در رشته برنامه ریزی درسی  کشور ما، مانع از تحقق بخشیدن به این هدف، در حد لازم می گردد.

این نیازی اصلی و فقدانی اساسی است که باید در رفع آن کوشید. حدودی از رفع این نیاز ، به شیوه هایی چون برگزاری دوره‌های عملی و کارگاههای آموزشی برای فارغ التحصیلان این رشته  امکان پذیر خواهد بود. ولی راهکار مبنایی آن است که استفاده ازواحد های درسی و پروژههای عملی در بازنگری دروس این رشته در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری مورد توجه قرار گیرد.

دکتر محمدعلی میرزابیگی- رئیس کمیسیون توسعه واحدهای استانی- اردیبهشت 86

ادامه »
اعضا هیئت موسس

اعضا هیئت موسس

دکتر نعمت الله موسی‌پور

دکتر لطفعلی عابدی

دکتر محمود معافی

دکتر حسن ملکی

دکتر سید حسین میرلوحی

آقای جواد یزدانی

دکتر محمود مهرمحمدی

دکتر مجید علی عسگری

دکتر نادرقلی قورچیان


ادامه »

فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.