نشریه انجمن مطالعات برنامه درسی

فصلنامه مطالعات برنامه درسی(بهار ۱۳۹۸)

آن چه در این شماره خواهیم خواند ارزیابی ظرفیت کتاب های درسی ریاضی دوره متوسطه اول در ترویج یادگیری عمیق مفاهیم محمد مهدی دری، دکتر ابوالفضل رفیع پور، دکتر فاطمه دری ساخت اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه شایستگی های فناورانه هنرجویان فنی و حرفه ای فریده نوری ، دکتر محمد حسین یارمحمدیان ، دکتر محمد علی […]

ادامه