اقتراح درباره برنامه راهبردی نه ساله انجمن

اخبار هیئت مدیره

اقتراح درباره برنامه راهبردی نه ساله انجمن

هیات مدیره دوره نهم انجمن به منظور تداوم و ارتقا فعالیت‌های انجمن در چشم‌اندازی نه ساله برنامه راهبردی خود را در سه حوزه استراتژیک مرجعیت علمی، پاسخگوئی اجتماعی و مشارکت در اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان تدوین می کند.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ بیش از ۲۳ سال از تاسیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران می گذرد. انجمن در این مدت با همراهی اعضا، به توفیقات و دستاوردهای مهمی دست یافته است و بی شک گام ها و اقدامات سازنده تری می‌تواند پیش رو داشته باشد.

در این راستا هیات مدیره دوره نهم به منظور بازنگری و تدوین برنامه راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، شورای عالی برنامه ریزی راهبردی را تاسیس کرده و اقداماتی چون برگزاری نشست علمی در زمینه اهداف راهبردی، نظرسنجی از اعضای انجمن، به منظور آسیب‌شناسی عملکرد انجمن و کشف نقاط قوت و ضعف برنامه راهبردی و تحلیل نتایج آن، تحلیل برنامه های سالانه انجمن طی۵ سال گذشته و انطباق آن با برنامه راهبردی جهت تعیین همپوشی ها و شکاف های موجود میان برنامه های کوتاه مدت و برنامه راهبردی و بررسی تجربه برنامه های راهبردی انجمن ها، سازمان های علمی و فرهنگی و وزارت علوم و منابع علمی و تخصصی تدوین شده در این حوزه را به عمل آورده است. نتایج به دست آمده از اقدامات فوق با هم ترکیب و استنتاج های به عمل آمده در تدوین برنامه راهبردی مورد استفاده قرار می گیرد.

در ادامه و در خصوص برنامه راهبردی انجمن در سه حوزه استراتژیک الف) مرجعیت علمی، ب) پاسخگوئی اجتماعی و ج) مشارکت در اشتغال پذیری دانش‌آموختگان پرسش‌هایی پیش روی انجمن می‌باشد که با مشارکت و همفکری اجتماع علمی درصدد پاسخگوئی به آن است.

این پرسش‌ها عبارتند از:

۱٫از دید شما، چه تعریف و برداشتی از هر یک از اهداف استراتژیک فوق، برای رشته مطالعات برنامه درسی در کشورمان برای دهه اول قرن پانزدهم خورشیدی می تواند در برنامه راهبردی انجمن استفاده شود؟
۲٫ چه ایده ها، اصول، برنامه ها و اقداماتی را برای هر کدام پیشنهاد می‌دهید؟

در این راستا، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران از همه اساتید، صاحب‌نظران و علاقه‌مندان دعوت می کند به ارائه و بیان نقطه نظرات خود پیرامون برنامه «اقتراح درباره برنامه راهبردی نه ساله انجمن» بپردازند،  امید آنکه با مشارکت حداکثری جامعه علمی بتوانیم به تدوین برنامه راهبردی بپردازیم که زمینه ساز تحول در سال های پیش رو را فراهم آورد.