برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره دوره نهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اطلاعیه‌ها رویدادها

به اطلاع اعضای محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران می‌رساند، به دنبال تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره دوره نهم، اعضا به اتفاق آراء استاد گرامی جناب آقای دکتر محمود مهرمحمدی را به ریاست انجمن انتخاب کردند. لیکن ایشان با این ملاحظه که لازم است عرصه برای حضور اعضای جدید باز باشد، از پذیرفتن آن امتناع نموده و برای ایفای نقش غیررسمی قائم مقامی انجمن اعلام آمادگی کردند.
لذا انتخابات با پذیرش ملاحظه ایشان برگزار و رئیس، نایب رئیس و خزانه‌دار انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱. آقای دکتر مرتضی کرمی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد؛ رئیس انجمن
۲.خانم دکتر نرگس کشتی آرای؛ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی؛ نایب رئیس انجمن
۳. خانم دکتر زهرا نیک نام؛ استادیار دانشگاه خوارزمی؛ خزانه دار

هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران