تدوین چارچوب مدیریت عملکرد انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

برنامه هیئت مدیره

تدوین چارچوب مدیریت عملکرد انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چارچوب مدیریت عملکرد انجمن مطالعات برنامه درسی ایران جهت تهیه برنامه‌های جدید این انجمن تدوین شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ هیئت مدیره نهم با شروع کار خود از ۲۶ بهمن ماه سال گذشته به بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های جدید این انجمن پرداخته و چارچوب مدیریت عملکرد انجمن را ارائه نموده است. بدین منظور در گام نخست چهار منبع مطالعاتی شامل برنامه راهبردی انجمن تدوین شده در هیئت مدیره هفتم، گزارش عملکرد هیئت مدیره هشتم، برنامه نامزدهای انتخابات هیئت مدیره نهم و چارچوب ارزیابی عملکرد انجمن‌های علمی از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی کشور مورد بررسی قرار گرفت. چشم انداز، اهداف، رویکرد و راهبردهای برنامه راهبردی موجود بررسی شد. ساماندهی فضاهای مجازی، تشکیل سازمان علوم تربیتی، افزایش شعب انجمن از جمله مهمترین محورهای چهارده گانه گزارش هیئت مدیره هشتم بود که نامزدهای انتخابات هیئت مدیره نهم علاوه بر این، به موارد دیگری نظیر ارتقاء اثربخشی رشته، احیای آموزش در عنوان و کارکردهای انجمن، انتشار کتاب، توسعه آموزش مهارتی در برنامه های خود اشاره کرده بودند.. چارچوب ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات فناوری نیز شامل توانمندی‌های انجمن، مدیریت علمی و ایفای نقش مرجعیت، توسعه تعاملات ملی و بین‌المللی است که مرور معیارهای آن نشان‌دهنده نقاط قوت و قابل بهبود انجمن بود.

به منظور تدوین چارچوب مدیریت عملکرد، نخست بایستی بین درون‌دادها و فرایندهایی که انجمن به آن‌ها نیازمند است و نتایج، پیامدها و دستاوردهایی که قرار است به آن‌ها برسد، تمایز قائل شد. با تمیز وسایل و اهداف، سه هدف استراتژیک شامل مرجعیت علمی، پاسخگویی اجتماعی و کنشگری در اشتغال دانش آموختگان در اولویت قرار گرفت.
از بین توانمندسازها یا وسایلی که در منابع چهارگانه به‌ آنها اشاره شده بود، سه منبع استراتژیک شامل مشارکت اعضا، مدیریت فضای مجازی و توسعه منابع مالی جهت تحقق اهداف مورد توجه قرار گرفت. حلقه پیوند دهنده تلاش ها و نتایج فرایندهاست که در چهار سطح ارتباط با جامعه و سازمان ها، دانشگاه ها، مدارس و دانش آموختگان مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین‌، با تلفیق توانمندسازها(دروندادها و فرایندها) و نتایج، مدل مدیریت عملکرد انجمن مطالعات برنامه درسی ایران تدوین شد.