سی‌امین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

سی‌امین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی‌امین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر رفیعی، دکتر
عراقیه،  دکتر حاتمی،دکتر خسروی، دکتر زرقانی ۲ آبان سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.
به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه پیگیری مصوبات گذشته، بررسی طرح آقای علی اصغر کریمی مدیر سیگ برنامه درسی و تربیت
اقتصادی و شغلی و  ارائه انتظارات انجمن از نشریه متقاضی انعقاد تفاهم‌نامه با انجمن، با حضور آقای دکتر شبیری سردبیر محترم نشریه «آموزش محیط زیست و
توسعه پایدار» در دستور کار قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، پیگیری اجرای آیین نامه کمیته معلمان انجام شد. مقرر شده تا برای فراخوان عضویت معلمان کاندیدا در کمیته معلمان، پوستر و فرم
آنلاینی تهیه شده و در کانالهای خبری انجمن اطلاع رسانی شود. همچنین دبیرخانه موظف شده تا فهرست استادان پیشنهادی برای عضویت در کمیته معلمان
را تهیه کرده و در اختیار هیات مدیره قرار دهد.
در ادامه جلسه طرح تاسیس موسسه آموزشی و پژوهشی توسط آقای کریمی ارائه شد و با نظرات ارائه شده توسط اعضا مقرر شد  اساس نامه تیپ مورد نظر وزارت رفاه برای رفع ابهام و آگاهی بیشتر در اختیار اعضا قرار گرفته و سپس آیین نامه یا شیوه¬نامه ای برای حمایت انجمن از موسسات آموزشی و پژوهشی تهیه و تصویب شود تا انجمن بر اساس شاخص¬های معین و مدونی بتواند در این خصوص و موارد
مشابه تصمیم گیری کند.
بررسی درخواست انعقاد تفاهم نامه بین انجمن و نشریه «آموزش محیط زیست و توسعه پایدار»، با ارائه انتظارات انجمن توسط اعضای هیات  مدیره و توضیحاتی
از وضعیت نشریه توسط مدیر داخلی و سردبیر آن، در دستور کار قرار گرفت. مقرر شد تا با توجه به متن تفام نامه مصوب انجمن و نیز فرمت پیشنهادی دانشگاه
پیام نور برای تفاهم نامه¬ها، متنی مورد توافق دو طرف تهیه شود تا بر آن اساس تفاهم نامه منعقد شود.