شصت و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

شصت و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر عصاره، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر صادقی، آقای فلاحت داری، خانم دکتر اسلامیان ۶آذر سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی عملکرد کمیته ملی معلمان، آخرین گزارش از سومین جشنواره دکتر شریعتمداری و تصمیم گیری درباره داوران، تعیین تکلیف نام و سردبیر مجله جدید انجمن و گزارش عملکرد و اقدامات هیئت مدیره نهم از آغاز تاکنون در دستور کار قرار گرفت.

در راستای دستور اول جلسه، بر حضور مستمر اعضای کمیته در جلسات، داشتن دستور مشخص برای هر جلسه، برگزاری رویدادهای مختلف به مناسبت‌های مختلف جهت ایجاد پویایی در این کمیته و ارائه خروجی ارزشمند از فعالیت­‌های کمیته تاکید شد.

در راستای دستور دوم جلسه، لیست داوران جشنواره مشخص شد و به تصویب رسید. همچنین مقرر شد تا به نفرات برتر جشنواره، تندیس انجمن و لوح تقدیر ارائه شود. ایجاد برخی تغییرات جزئی در آیین نامه رساله های برتر به بعد از برگزاری جشنواره موکول شد.

در راستای دستور سوم جلسه، عنوان فارسی نشریه: «مطالعات برنامه درسی در تربیت و بالندگی معلم» و عنوان انگلیسی نشریه :
Curriculum studies in teacher education & development
مورد موافقت اعضای هیئت مدیره قرار گرفت و به تصویب رسید و آقای دکتر علیرضا عصاره به عنوان سردبیر نشریه فوق انتخاب شدند و آقای دکتر رحمت الله خسروی نیر به عنوان مدیر داخلی نشریه معرفی شدند.