شصت و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

شصت و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر خزائی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر اسلامیان و آقای دکتر فلاحت داری در ۸ آبان سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه ۱٫ بررسی محورهای برنامه های سیگ تربیت اقتصادی و شغلی انجمن، ۲٫ بررسی عنوان، محورها و سردبیر نشریه جدید انجمن و ۳٫ بررسی نسخه اولیه اساسنامه بازنگری شده انجمن در دستور کار قرار گرفت.

دستور اول جلسه به دلیل ایحاد اشکال در برقراری ارتباط با آقای دکتر عظیم محبی دبیر سیگ تربیت اقتصادی و شغلی انجمن، مورد بررسی قرار نگرفت و به زمان دیگری موکول شد.

در راستای دستور دوم جلسه؛ روی عنوان پیشنهادی نشریه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد با توجه با مباحث مطرح شده در این جلسه، عنوان نشریه به همراه سردبیر و هیئت تحریریه پس از بررسی مجدد در کمیسیون پژوهش، در جلسه بعدی هیئت مدیره طرح و به تصویب برسد. در ادامه جلسه، ۱۹ محور اصلی نشریه جدید که از سوی کمیسیون پژوهش انجمن معرفی شده بود مورد تایید و تصویب هیئت مدیره قرار گرفت. هم چنین مقرر شد تا درخواست ایجاد نشریه جدید انجمن از طریق سامانه جامع نشریات کشور و کمیسیون نشریات پیگیری و برای ثبت آن اقدام شود.

دستور سوم جلسه نیز به دلیل کمبود وقت، به جلسات بعدی موکول شد.