مقاله آقای دکتر نعمت‌الله فاضلی «محققان آموزش و مسئله مسئولیت»

همایش نوزدهم

مقاله آقای دکتر نعمت‌الله فاضلی
استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با عنوان

◾️ «محققان آموزش و مسئله مسئولیت»

?ویژه همایش نوزدهم انجمن برنامه درسی ایران با عنوان «برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی»
?۳ و ۴ اسفند
?دانشگاه شهید چمران اهواز

دانلود مقاله