هفتاد و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

هفتاد و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتاد و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر جمالدینی و خانم دکتر اسلامیان، ۴ دی ماه ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه تصویب داوران مرحله نهایی سومین جشنواره رساله برتر دکتر شریعتمداری، ارائه پروتکل برگزاری انتخابات شعب استانی انجمن از سوی آقای دکتر جمالدینی و گزارشی درباره ارزشیابی وزات علوم از انجمن با تاکید بر تعیین نقاط قابل بهبود در دستورکار قرار گرفت.

در راستای دستور اول جلسه، اعضای هیئت مدیره چهارشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ را برای برگزاری جشنواره در صورت موافقت دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران پیشنهاد دادند. همچنین ۶ داور پیشنهاد شد و مقرر شد ۴ داور نهایی از میان آنها انتخاب شود.

در راستای دستور دوم جلسه، پروتکل برگزاری انتخابات شعب استانی انجمن مورد تایید هیئت مدیره قرار گرفت. همچنین تاکید شد تا پروتکل به اطلاع متقاضیان تاسیس شعب استانی (هیئت موسس) برسد و فرایند و مجوز برگزاری انتخابات و نکاتی که باید رعایت شود از طریق هیئت مدیره با ارسال نامه رسمی به نهادهای مرتبط مورد توجه قرار گیرد.

در راستای دستور سوم جلسه، خانم دکتر زهرا اسلامیان گزارشی از ارزشیابی وزارت علوم از عملکرد انجمن در سال ۱۴۰۱ در جلسه ارائه دادند و به بخش هایی که انجمن نیازمند بهبود دارد، اشاره کردند. هیئت مدیره تاکید کرد موارد قابل بهبود که در گزارش ذکر شده است اولویت بندی شوند و در برنامه های آینده انجمن به آنها پرداخته شود.