هفتاد و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

هفتاد و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی،  خانم دکتر کشتی آرای،  خانم دکتر خزائی ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی نحوه برقراری ارتباط انجمن با دانشگاه‌ها، بررسی نحوه برقراری ارتباط انجمن با دانشجویان و دانش‌آموختگان و بررسی فهرست انجمن‌های علمی داخلی مرتبط با انجمن در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدای جلسه بر تعیین وضعیت برگزاری همایش بیستم انجمن و پیگیری آن از طریق دانشگاه تربیت دبیر و  تربیت مدرس تاکید شد، همچنین پیشنهاد شد سه دانشگاه آزاد، تهران و فردوسی مشهد نیز مورد بررسی قرار گیرند.

دستور اول و دوم جلسه به دلیل عدم حضور همه اعضاء به جلسه بعدی موکول شد.

در راستای دستور سوم جلسه، مقرر شد بر اساس فهرست انجمن های علمی داخلی مرتبط با انجمن مطالعات برنامه درسی، هر یک از اعضاء هیئت مدیره با یک انجمن علمی به نمایندگی از سوی انجمن جهت همکاری با آنها ارتباط برقرار نموده و زمینه های همکاری مشخص گردند.