هفتاد و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

هفتاد و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتاد و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، خانم دکتر نیکنام، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر گویا، خانم دکتر نورآبادی، آقای دکتر عصاره، خانم دکتر اسلامیان و خانم دکتر خزائی در تاریخ ۲۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه برقراری ارتباط انجمن با سایر انجمن های ملی و بین المللی و بررسی زمینه همکاری با انجمن ترویج علم ایران با حضور رئیس این انجمن  سرکار خانم دکتر قدیمی در دستور کار قرار گرفت.

در راستای دستور اول جلسه، در بخش انجمن های ملی و داخلی، بر شناسایی انجمن های مرتبط با انجمن مطالعات برنامه درسی ایران از سایت وزارت علوم و تدوین و انعقاد تفاهم نامه همکاری با تعدادی از این انجمن ها تاکید شد. همچنین در بخش انجمن های بین المللی، میزبانی از همایش بعدی انجمن IAACS و ایجاد فصل( Chapter) ایرانی در انجمن  IAACS مورد تاکید و بررسی قرار گرفت.

در راستای دستور دوم جلسه، مقرر شد امکان برگزاری همایش با همکاری انجمن ترویج علم ایران در هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی مورد بررسی قرار گیرد، کارگروهی با عنوان “کارگروه علوم تربیتی” در انجمن ترویج علم ایران ایجاد شود و همچنین نمونه های موفق ارتباط با جامعه و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی از این انجمن در اختیار انجمن مطالعات برنامه درسی ایران قرار گیرد.