هفتاد و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

هفتاد و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتاد و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر رفیعی، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر اسلامیان، خانم دکتر گویا و آقای خروشی در ۲۵ دی ماه سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه تعیین میزبان جدید همایش بیستم انجمن و  بررسی درخواست تاسیس شعبه انجمن در استان اردبیل در دستور کار قرار گرفت.

در راستای دستور اول جلسه، دانشگاه الزهرا به عنوان گزینه اول برای برگزاری همایش بیستم پیشنهاد شد و مقرر شد با نامه نگاری شرایط برگزاری همایش بیستم در این دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد. به منظور انجام برنامه ریزی های لازم برای برگزاری همایش مصوب شد که همایش بیستم در اردیبهشت یا خرداد و یا شهریور ۱۴۰۳ برگزار شود.

همچنین در ادامه جلسه، اعضای هیئت مدیره بر تقدیر از برخی پیشکسوتان رشته برنامه درسی در همایش پیش رو تاکید کردند.

در راستای دستور دوم جلسه، اعضای هیئت مدیره پس از شنیدن سخنان آقای خروشی نماینده تاسیس شعبه در استان اردبیل، بر در نظر گرفتن پتانسیل همه دانشگاه های این استان، اقدام به عضوگیری طی دو ماه آینده به منظور زمینه سازی برای برگزاری انتخابات شعبه، تشکیل شعبه استانی کمیته معلمان و تعیین حوزه تخصصی در این شعبه استانی تاکید کردند.