پنجاه و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

پنجاه و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر صادقی، خانم دکتر زرقانی، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، خانم دکتر خزائی و خانم دکتراسلامیان ۳ تیرماه سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه ۱٫ بررسی ویرایش دوم آیین نامه همایش های سالانه انجمن و ۲٫ بررسی آیین نامه جشنواره دکتر علی شریعتمداری و تعیین دبیر با پیشنهاد کمیسیون پژوهش در دستور کار قرار گرفت.

در این جلسه، آیین نامه همایش‌های سالانه انجمن در بندهایی که نیاز به بازنگری داشت و توسط کمیسیون پژوهش انجمن اصلاح شده بود، به تصویب هیئت مدیره رسید. از نکات اصلی مورد تاکید در این بازنگری، ایجاد شورای سیاست گذاری در برگزاری همایش متشکل از دبیر علمی و دبیر اجرایی و دو نفر از هیئت مدیره انجمن بوده است.

در راستای دستور دوم جلسه خانم دکتر نیکنام و آقای دکتر آیتی به عنوان دبیران پیشنهادی جشنواره رساله برتر دکتر علی شریعتمداری توسط کمیسیون پژوهش معرفی شدند و تصمیم نهایی در این باره به جلسه آینده موکول شد. همچنین مصوب شد تا آیین نامه جشنواره دکتر علی شریعتمداری در برخی بندها مورد بازنگری قرار گیرد و در جلسه بعدی به منظور تصویب ارائه شود.