پیش‌سمینار همایش هجدهم؛ نخست پداگوژی، آنگاه فن‌آوری

رویدادها نشست ها همایش های آینده همایش هجدهم

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌نماید: پیش‌سمینار هجدهمین همایش سالیانه با عنوان نخست پداگوژی، آنگاه فن‌آوری.