چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، دکتر کشتی آرای، دکتر نیکنام، دکتر خسروی، دکتر رفیعی، دکتر آیتی، دکتر حکیم زاده، دکتر رایان راد، دکتر زرقانی، دکتر اسلامیان ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه مرور و پیگیری مصوبات پیشین، طرح توسعه کمی و کیفی کمیسیون پژوهش (دکتر کشتی آرای) و ارائه شیوه نامه حمایت انجمن از موسسات آموزشی و پژوهشی (دکتر کشتی آرای) در دستور کار قرار گرفت.

ارزیابی و اصلاح اساسنامه انجمن در خصوص مسئله حق عضویت اعضای حقوقی و حقیقی انجمن و تصمیم گیری درباره اعضای وابسته و پیوسته و نیز تعیین حق عضویت این اعضاء از جمله تصمیمات اتخاذشده در این جلسه بود.

در این جلسه دکتر کشتی آرای برای توسعه کمی و کیفی کمیسیون پژوهش در سه زمینه طرح های پژوهشی، نشریات و جشنواره و شناسایی منابع پیشنهاداتی ارائه دادند و در ادامه دکتر کرمی بر نکاتی چون نوشتن اهداف و شرح وظایف توسط همه کمیسیون ها، مشخص نمودن عنوان دقیق و موضوع همایش بیستم و مکان آن تا قبل از برگزاری همایش نوزدهم، مشخص شدن چگونگی مدیریت طرح های پژوهشی توسط انجمن و چگونگی دریافت طرح های پژوهشی و انجام آن توسط انجمن و… اشاره کردند و همچنین اینکه تصمیم گیری درباره موضوع، مکان و دانشگاه مورد نظر همایش های سالانه بر عهده کمیسیون پژوهش باشد.

تشکیل جلسه در کمیسیون آموزش جهت مشخص شدن ابعاد ایجاد آیین نامه شرکت های تعاونی و همچنین بررسی ایده ها و پیشنهادات دکتر رایان راد در کمیسیون پژوهش و تهیه طرح و سند مکتوب آن با جزییات و ابعاد مختلف و ارائه آن به هیئت مدیره از دیگر تصمیمات اتخاذشده در این جلسه بود.