کارگاه دانستنی‌های ریاضی پنجم و ششم

کارگاه ها و دوره های آموزشی کمیسیون آموزش

کارگاه آقای حسین اندایش‌گر

_مدرس استانی ریاضی پنجم و ششم
_مدرس دانش و زبان و ادبیات فارسی ابتدایی
_مدرس ایستگاه تابستانی شبکه آموزش

با موضوع:
«دانستنی‌های ریاضی پنجم و ششم»

تاریخ:
دوشنبه ۲۸ مردادماه ساعت ۸ تا ۱۲

ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۶۵۴۷۸۰۱۳